کتاب های فنی

۱ - تشریحی بر مسائل تکنیک پالس( تآلیف مهندس مریم پنجه فولادگران و مهندس نیلوفر طیفوری ) چاپ اول - ۲۸۰ صفحه - ۳۵۰۰۰ ریال

۲- MATLAB در اجزاء محدود ( کاربرد تعاملی ) همراه با CD . تالیف دکتر پیتر .ا.کاتن . ترجمه مهندس تورج زکی زاده - چاپ اول - ۴۰۰ صفحه - ۴۹۰۰۰ ریال

 

 

۳- مبانی طراحی تایرهای کامیونی . تالیف توماس .ال . فورد ( شرکت لاستیک و تایر گودیر ) ترجمه مهندس محمد مهدی ابراهیمی و محمود حبیب نیا - چاپ اول - ۱۵۷ صفحه - ۲۸۰۰۰ ریال

 

۴ - دهکده جهانی اطلاعات ( پرتال ) تالیف محمدرضا دهقانی محمودآبادی و ... -چاپ اول - ۱۰۵ صفحه - ۲۵۰۰۰ ریال

 

۵- ارزیابی ریسک زیست محیطی . تالیف مهندس پیمان درخشان برجویی - چاپ اول - ۱۳۷ صفحه - ۳۵۰۰۰ ریال

 

۶- سیستم فزمان خودرو . تالیف مهندس محمدرضا مقومی و دکتر پویا درخشان برجویی - چاپ اول - ۱۸۳ صفحه - ۴۰۰۰۰ ریال

 

۷ -همه چیزدرباره کارت هوشمند . گردآوری و ترجمه مهندس مجید صلصال - چاپ اول - ۳۶۸ صفحه - ۶۸۰۰۰ ریال

 

۸-شبکه های کامپیوتری . تالیف دکتر سید حسن مرتضوی زارچ - چاپ اول - ۲۳۲ صفحه -۳۵۰۰۰ ریال